วันพุธที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2556

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติระหว่าง ไทย-ลาว

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติระหว่าง ไทย-ลาว


          หนังสือ บก.ปคม. ที่ ๐๐๒๖.๘๐๕/๒๔๙๕ ลง ๕ ก.ย. ๒๕๕๖ แจ้งว่า บก.ปคม. เป็นตัวแทนของ ตร. เข้าร่วมประชุมคณะทำงานร่วม ไทย-ลาว ว่าด้วยความร่วมมือด้านกิจการตำรวจ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ และออกแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติระหว่าง ไทย-ลาว


          บก.ปคม. ได้ส่งแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติระหว่าง ไทย-ลาว

เห็นควรแจ้ง ภ.จว.ในสังกัด,บก.สส.ภ.๓ และศพดส.ภ.๓ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการปฏิบัติราชการต่อไป