วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2556

รายงานการประชุม Action Plan


มติที่ประชุม  เพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติการ (Action plan) การขับเคลื่อนการปฏิบัติในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๘ ของ ตร. ได้ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการฯ (Action plan) ของ ตร. โดย ผบ.ตร.  ได้สั่งการให้ฝ่ายเลขานุการฯ  จัดกลุ่มการปฏิบัติการตามแผน  พร้อมทั้งกำหนดเจ้าภาพให้ชัดเจนเพื่อให้เกิดการบูรณาการในการปฏิบัติ
สามารถดาวโหลดเอกสารได้ที่นี่่ค่ะ