วันพุธที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2556

การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของพนักงานสอบสวน

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๙ ส.ค. ๒๕๕๕ ได้มอบหมายภารกิจหลักตามยุทธศาสตร์ ตร. ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยกำหนดให้ สบส. เป็นเจ้าภาพหลักรับผิดชอบภารกิจที่ ๑๐ การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและการอำนวยความยุติธรรม สบส. ได้จัดทำโครงการเตรียมความพร้อม พงส. เข้าสู่ประชาคมอาเซียน และได้จัดทำคู่มือการเตรียมความพร้อมของพนักงานสอบสวนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยรวบรวมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และกฎหมายที่ พงส. ควรรู้เพิ่มเติมในการปฏิบัติงานกับคนต่างชาติโดยสามารถดาวน์โหลดคู่มือความรู้เบื้องต้นในการการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของพนักงานสอบสวนได้ ที่นี่ ค่ะ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

สำรวจข้อมูลป้าย/แผนผัง/ขั้นตอนการให้บริการที่จำเป็นต้องจัดทำเป็นภาษาอังกฤษ สำหรับสถานีตำรวจและหน่วยบริการประชาชน

ตามที่ ตร.ได้กำหนดให้หน่วยรับผิดชอบหลักตามแผน/โครงการรองรับการเข้า สู่ประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๘ จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) การขับเคลื่อนการปฏิบัติในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี ๒๕๕๘ ของ ตร. โดยกำหนดให้ สยศ.ตร.(ยศ.),สกบ.,สทส. และ ตท. รับผิดชอบแผนพัฒนากำหนดรูปแบบอาคาร/เอกลักษณ์/มาตฐาน/ป้ายอาคาร/ป้ายบริการ ของสถานีตำรวจ โดยให้ สยศ.ตร. ส่งข้อมูลภาษาไทยให้ ตท. แปลเป็นข้อความภาษาอังกฤษ แล้วส่งให้ สกบ. กำหนดรูปแบบป้าย และให้ สทส.นำข้อมูลไปจัดทำในรูปแบบสารสนเทศ เพื่อให้สถานีตำรวจติดตั้งให้ประชาชนผู้รับบริการ สามารถสืบค้นข้อมูลได้โดยสะดวก


สยศ.ตร.(ยศ.) ได้รวบรวมข้อมูลที่จำเป็น ส่งให้ ตท. แปลเป็นภาษาอังกฤษ ไปในส่วนหนึ่งแล้ว เพื่อให้มีข้อมูลที่ครบถ้วน เพียงพอต่อการใช้งานของสถานีตำรวจและหน่วยบริการประชาชน ศูนย์อำนวยการเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน/ยศ. แจ้งให้สำรวจว่ายังมีข้อมูลอื่นที่สถานีตำรวจและหน่วยบริการประชาชน จำเป็นจะต้องจัดทำเป็นภาษาอังกฤษเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพิ่มเติมอีกหรือไม่ และหากมีให้จัดส่งข้อมูลให้ สยศ.ตร. ภายในวันที่ ๒๕ เม.ย. ๒๕๕๖

โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับการสำรวจข้อมูลป้าย/แผนผังได้ ที่นี่ ค่ะ