วันอังคารที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2556

ผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ ๔๖ และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ ๔๖ และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สลค. มีหนังสือ  ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๒๒๓๙๕ ลง ๒๓ ส.ค. ๕๖  แจ้งกรณี ครม.มีมติ  เมื่อวันที่ ๒๐ ส.ค. ๕๖  รับทราบผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน  ครั้งที่ ๔๖  และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามตารางติดตามผลการประชุมฯ ตามที่ กต. เสนอ  โดยมีรายละเอียดที่ ตร.  ต้องรับผิดชอบและดำเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ  ตามตารางการดำเนินการ  ดังนี้
  ๒.๑ ข้อ ๑๑ เรื่องการปราบปรามยาเสพติด  ซึ่งไทยได้เสนอให้อาเซียนเพิ่มความร่วมมือเรื่องการแลกเปลี่ยนข้อมูลและข่าวกรองเกี่ยวกับผู้ค้ายาเสพติดในภูมิภาค  และสร้างฐานข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้  เพื่อช่วยสกัดกั้นเครือข่ายค้ายาเสพติดในภูมิภาคให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
๒.๒ ข้อ ๑๒ เรื่องการแก้ไขปัญหาการเดินทางข้ามแดนผิดกฎหมายซึ่งไทยได้เสนอให้มีความร่วมมือที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นระหว่างหน่วยงานด้านชายแดน  และการตรวจคนเข้าเมืองในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการพิสูจน์ตัวบุคคล  ซึ่งช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องการเดินข้ามแดนผิดกฎหมาย  และการค้ามนุษย์ในภูมิภาค  และไทยยังได้ผลักดันให้แคนาดาแบ่งปันประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการข้ามแดน เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของอาเซียนในการรับมือกับผลกระทบทางลบจากความเชื่อมโยง  เช่น อาชญากรรมข้ามชาติ  โรคติดต่อ  และปัญหาสิ่งแวดล้อมข้ามแดน
๒.๓ ข้อ ๑๙ เรื่องการสร้างความเชื่อมโยงในภูมิภาคอาเซียน  ซึ่งไทยเสนอให้ออสเตรเลียแบ่งปันประสบการณ์ในการจัดการผลกระทบด้านลบจากการเชื่อมโยง  โดยเฉพาะการลักลอบค้ามนุษย์  และยาเสพติด  ซึ่งเป็นความท้าทายร่วมกันของอาเซียนและออสเตรเลีย  และอาเซียนเห็นพ้องถึงความจำเป็นที่จะต้องระดมทุนจากคู่เจรจาและประเทศนอกจากภูมิภาคในการพัฒนาโดยสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมดำเนินการตามแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน