วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2556

การประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมอย่างไม่เป็นทางการไทย-ลาว ครั้งที่ ๒

 การประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมอย่างไม่เป็นทางการไทย-ลาว ครั้งที่ ๒

 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๔๐๒/ว.๖๕๐๗ ลง ๑๐ พ.ค. ๕๖ เรื่อง การประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมอย่างไม่เป็นทางการไทย-ลาว ครั้งที่ ๒ ในวันอาทิตย์ ที่ ๑๙  พ.ค. ๕๖  เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ   โรงแรม เลอ  เมอริเดียน  จว.เชียงใหม่ และมีมติเมื่อ ๒ ก.ค. ๕๖  มอบหมายหน่วยงานต่างๆ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามผลการประชุมฯ เพื่อติดตามผลการประชุมฯ ดังกล่าว (เอกสาร ๔)  ตามตารางติดตามผลการหารือฯ และมอบหมายหน่วยงานต่างๆ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ ภ.๓  ดังนี้ (เอกสาร ๕)
การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
 - ร่วมกับลาวกระชับความร่วมมือในการแก้ปัญหายาเสพติด  แลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างใกล้ชิดและทันเหตุการณ์  เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจตรา  สกัดกั้นยาเสพติด  โดยเฉพาะตามสะพานมิตรภาพต่างๆ  และพื้นที่อื่นๆ ที่เหมาะสม
 - เร่งรัดให้ฝ่ายลาวเข้มงวดในการตรวจตรายาเสพติดบริเวณบ่อนการพนันคิงส์โรมัน
 - ขยายการติดต่อประสานงานของสำนักงานประสานงานชายแดน (Border Liaison Office-BLO) ระหว่างแขวงของลาวและจังหวัดของไทย  และจับคู่จังหวัดเพื่อแก้ปัญหายาเสพติด  เช่น  แขวงเวียงจันทน์ - จว.เลย , แขวงสาละวัน - จว.อุบลราชธานี


 สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบได้ที่นี่ค่ะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น