วันพุธที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ผลการประชุมระหว่างไทย - กัมพูชา

ผลการประชุมระหว่างไทย - กัมพูชา เรื่องการลาดตระเวนร่วมเพื่อป้องกันการลักลอบตัดไม้บริเวณแนวชายแดน

ตามที่กระทรวงการต่างประเทศได้จัดการประชุมเตรียมการกับหน่วยงานไทยที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดท่าทีฝ่ายไทยในการประชุมระหว่างไทย – กัมพูชา เมื่อ ๑ พ.ค. ๕๖ ณ ห้องประชุม ๓ กต. โดยที่ประชุมเห็นพ้องแนวทางและรูปแบบการลาดตระเวนร่วม สรุปได้ดังนี้

๑. ให้มีการประสานงานการลาดตระเวนร่วม (Coordinated Patrol) โดยการลาดตระเวนนี้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแบ่งเขตแดนระหว่างสองประเทศ
๒. ให้ปรับใช้แนวปฏิบัติมาตรฐาน (SOP) ในการลาดตระเวนด้านชายแดนไทย – มาเลเซีย
๓. ส่งเสริมโครงการพัฒนาชุมชนและการพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชนชาวกัมพูชา

----------------------------------------------------------------------------การประชุมระหว่างไทย – กัมพูชา เรื่องการลาดตระเวนร่วมฯ เมื่อ ๘ พ.ค. ๕๖ ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองปอยเปต จว.บันเตียเมียนเจย ราชอาณาจักรกัมพูชา สรุปได้ ดังนี้

๑. การตั้งคณะกรรมการ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องให้จัดตั้งคณะกรรมการ เพื่อดูแลการดำเนินการ เพื่อป้องกันการลักลอบตัดไม้พะยูงใน ๒ ระดับ ดังนี้
๑.๑ คณะกรรมการระดับประเทศ ให้ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานคณะกรรมการฝ่ายไทย และนายแอม ซามาน รมช.มท. กัมพูชา เป็นประธานคณะกรรมการฝ่ายกัมพูชา โดยคณะกรรมการทั้งสองฝ่ายจะจัดการประชุม ปีละ ๑ – ๒ ครั้ง หรือตามความจำเป็น และมีหน้าที่กำหนดกรอบในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการลักลอบ ตัดไม้พะยูงบริเวณแนวชายแดนไทย – กัมพูชา
๑.๒ คณะอนุกรรมการระดับจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด บริเวณแนวชายแดนไทย – กัมพูชา เป็นประธานอนุกรรมการฝ่ายไทย ทำหน้าที่นำกรอบการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการระดับประเทศ มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่รับผิดชอบ รวมทั้งเป็นช่องทางติดต่อประสานงานในพื้นที่ชายแดนระหว่างกัน
  ๒. การลาดตระเวนโดยมีการประสานงาน (Coordinated Patrol) ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องในหลักของการลาดตระเวน ต้องไม่มีนัยเกี่ยวกับเขตแดนระหว่างสองประเทศ โดยต้องมีการประสานงานกันและห่างจากเขตแดนในระยะที่เหมาะสม ภายในเขตอธิปไตยของแต่ละประเทศ

ทั้งนี้  เอกสารผลการประชุม สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ค่ะ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น