วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

พัฒนาตำรวจ ลุยปรับกระบวนสู่ประชาคมอาเซียน


4 ยุทธศาสตร์ 10 ภารกิจพัฒนาตำรวจ ลุยปรับกระบวนสู่ประชาคมอาเซียน          นอกจากคนไทยจะต้องเตรียมพร้อมการเปลี่ยนแปลงเมื่อประเทศสมาชิกอาเซียนจะรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 แล้ว ขณะนี้จะเห็นว่าบรรดาเกือบทุกหน่วยงานราชการ ต่างเร่งปรับปรุงและพัฒนาองค์กรให้มีความพร้อมรับมือกับสิ่งต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเช่นเดียวกัน!!
            ประชาคมอาเซียน จะมีความเป็นหนึ่งเดียวกันภายใต้ความเชื่อมโยง 3 ด้าน ประกอบด้วย 1. ความเชื่อมโยงด้านโครง สร้างพื้นฐาน (การคมนาคมขนส่งและการติดต่อสื่อสาร) 2. ความเชื่อมโยงด้านกฎระเบียบ (การขนส่ง การค้า การลงทุน และการบริการ) 3. ความเชื่อมโยงด้านประชา ชน (การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมและการเคลื่อนย้ายของประชาชน) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่มีหน้าที่หลักในการรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง นอกจากนี้ก็ยังเป็นอีกหน่วยงานที่จะมีบทบาทสำคัญหากประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
4 ยุทธศาสตร์ 
           ยุทธศาสตร์ที่ 1. คือการบริหารจัดการชายแดนและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามทุกรูปแบบเพื่อความมั่นคงของประเทศ
           ยุทธศาสตร์ที่ 2. การสร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยว การบริการและการลงทุนกับประเทศในสมาชิกอาเซียน
           ยุทธศาสตร์ที่ 3. การสร้างความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทั้งในและนอกอาเซียน
           ยุทธศาสตร์ที่ 4. ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร

10 ภารกิจ 
           1. การเฝ้าระวังตามแนวชายแดนและคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง
           2. การพัฒนาศักยภาพการตรวจคนเข้าเมืองเพื่อรองรับความเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่ง การเปิดเสรีทางการค้าและการท่องเที่ยว
           3. การรักษาความปลอดภัยระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่งในพื้นที่ชั้นใน
           4. การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
           5. การสื่อสารและประชา สัมพันธ์
           6. การให้บริการและอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว
           7. การพัฒนากลไกความร่วมมือกับหน่วยงานตำรวจในอาเซียนและหน่วยงานความมั่นคงอื่น
           8. การพัฒนาโครง สร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
           9. การศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนและการพัฒนาทักษะข้าราชการตำรวจ
           10. การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและการอำนวยการยุติธรรม

ขอบคุณที่มาจาก : เว็บไซต์ dailynews.co.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น